Algemene Voorwaarden - Vorming

Hieronder worden de algemene voorwaarden beschreven die van toepassing zijn voor de vormingen, opleidingen en lezingen die ConnFinity vzw organiseert.

1. INSCHRIJVING

De inschrijving voor een vorming, opleiding of lezing gebeurt via het online inschrijvingsformulier dat terug te vinden is op de website van ConnFinity vzw: www.connfinity.be . Na betaling van het vereiste bedrag bent u definitief ingeschreven en gelden de voorwaarden zoals hierna bepaald.

2. BETALING FACTUREN

De betalingstermijn om de factuur te voldoen is bepaald op de factuur die u zult ontvangen n.a.v. uw inschrijving. In ieder geval dient het volledige factuurbedrag te zijn betaald voor de start van de vorming, opleiding of lezing.

ConnFinity vzw is als 'kleine onderneming' onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw is niet van toepassing.

De KMO-portefeuille is niet van toepassing.

Klachten m.b.t. de factuur dienen uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk aan ConnFinity vzw bezorgd te worden, dit via e-mail aan onderstaand mailadres. U zult een bevestigingsmail van de goede ontvangst ontvangen waarna uw klacht zal worden behandeld. Klachten na voornoemde termijn zijn onontvankelijk. Datum van ontvangstbevestiging telt als datum van klacht.

3. ANNULERINGSVOORWAARDEN

Annulering door een deelnemer
ConnFinity vzw hanteert het principe dat bij annuleringen er geen compensatie van reeds betaalde bedragen mogelijk is. U kunt enkel in bijzondere, uitzonderlijke omstandigheden uw inschrijving voor de opleiding, vorming of lezing annuleren. Indien u van oordeel bent dat u dergelijke overmacht kan inroepen, kan u een gemotiveerde vraag naar ConnFinity vzw mailen op onderstaand mailadres. Na ontvangst zal Connfinity met u contact opnemen om te kijken hoe er tot een vergelijk kan worden gekomen.

Annulering door ConnFinity vzw
ConnFinity vzw behoudt zich het recht voor om een vorming, opleiding of lezing te annuleren, te verplaatsen naar een andere datum, of om te zetten naar een online versie, en dit bij onvoldoende deelnemers, bij onvoorziene omstandigheden of bij overmacht (bv. ziekte docent,...). Ook de actualiteit en de overheidsmaatregelen met betrekking tot corona kunnen hiertoe aanleiding geven.

Bij annulering zal het reeds betaalde inschrijvingsgeld volledig worden terugbetaald, zonder intresten.
Bij verplaatsing naar een andere datum, of bij omzetting naar een online versie, heeft de deelnemer steeds het recht om te weigeren de opleiding te volgen. Ook dan zal het betaalde inschrijvingsgeld volledig worden terugbetaald, zonder intresten.

4. MENINGSVERSCHILLEN EN EVENTUELE CONFLICTEN

Bij meningsverschillen of conflicten engageert ConnFinity vzw zich ertoe om in eerste instantie te kiezen voor een constructief gesprek. Indien nodig wordt een externe bemiddelaar ingeschakeld.
Mocht hier geen soelaas worden gevonden en moet er alsnog naar de rechtbank worden gegaan om het geschil te beslechten, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank. Gelet op de maatschappelijke zetel van ConnFinity vzw ( Galmaarden), zal dit de rechtbank van het arrondissement Brussel zijn. Het Belgisch recht is van toepassing.

 

Laatste aanpassing: 20 september 2021

Contactgegevens

ConnFinity vzw
Kwadestraat 5, 1570 Galmaarden
https://www.connfinity.be