Privacy en Cookie Verklaring

 

Inleiding

ConnFinity vzw, gevestigd aan Kwadestraat 5, 1570 Galmaarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Ons privacybeleid is van toepassing op de diensten van ConnFinity vzw. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website en onze diensten accepteer je ons privacybeleid.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ConnFinity vzw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. We verwerken enkel de relevante gegevens voor de verschillende doelen (zie verder):

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Bedrijf / organisatie

 • BTW-nummer

 • Foto's en videobeelden

 • Specifieke cursistengegevens (info over de inschrijving, eerder gevolgde opleiding, opvolging aanwezigheden, evaluatiegegevens, uitgereikte getuigschriften)

 • Overige gegevens die je actief verstrekt, bv. in correspondentie, telefonisch, mondeling

 

Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een bemiddeling

Wanneer je cliënt bent van ConnFinity vzw in het kader van een bemiddeling (steeds op basis van vrijwilligheid), dan is het mogelijk dat je ons tijdens de intake of bemiddeling nog andere persoonsgegevens meedeelt, eventueel ook 'bijzondere of gevoelige persoonsgegevens' die extra bescherming genieten vanwege de potentieel grotere inbreuk op je privacy. Voorbeelden van 'bijzondere persoonsgegevens' zijn informatie over: ras, godsdienst, politieke voorkeur, seksuele leven, gezondheid, genetische gegevens, strafrechtelijk verleden. In principe is het verboden deze gegevens te verwerken, tenzij daar een wettelijke grond voor is, of als de persoon in kwestie uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Bij ondertekening van het bemiddelingsprotocol vragen wij jouw toestemming om de persoonsgegevens die jij ons meedeelt, inclusief 'bijzondere of gevoelige persoonsgegevens', te registreren in het verslag van de intake of bemiddeling.

De bemiddelaars van ConnFinity vzw zijn gebonden door de 'Gedragscode van de erkende bemiddelaar' (Federale Bemiddelingscommissie, Beslissing van 18 oktober 2007). Deze gedragscode bevat strikte bepalingen over de vertrouwelijkheidsplicht (art. 8 en 9) en het beroepsgeheim (art. 10 t/m 13). Het beroepsgeheim wordt gedefinieerd in artikel 458 van het Strafwetboek: “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro.”

 

Personen jonger dan 16 jaar

Ook het verzamelen van gegevens van personen jonger dan 16 is niet zonder meer toegestaan. Om deze gegevens te verzamelen of deze groep gebruik te laten maken van een dienst, is er toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers vereist.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

Als wij persoonsgegevens verwerken van personen jonger dan 16 jaar, bv. in het kader van een bemiddeling, zullen wij hiervoor steeds toestemming vragen van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Bij invullen van het Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht/overeenkomst).

 • Bij inschrijving op de Nieuwsbrief: om je via onze Nieuwsbrief op de hoogte te houden van de activiteiten van ConnFinity en andere informatie die verband houdt met onze missie (toestemming betrokkene).
  We kunnen ook éénmalig een nieuwsbrief sturen naar (nieuwe) contacten die hiervoor nog geen toestemming gaven, om onze werking bij nieuwe mensen bekend te maken. In elke Nieuwsbrief bieden we de mogelijkheid om eenvoudig aan te geven of je de nieuwsbrief wel of niet verder wilt ontvangen (gerechtvaardigd belang).

 • Bij het plaatsen van een reactie op een bericht in onze Nieuwsblog (of het Ledenforum – enkel voor leden van ConnFinity vzw): om je reactie te plaatsen en personaliseren op de website (uitvoeren opdracht/overeenkomst).

 • Bij het ondertekenen van een bemiddelingsprotocol en het deelnemen aan een intake en bemiddeling bij Connfinity: om je te kunnen contacteren, je dossier te beheren en je te factureren (uitvoeren opdracht/overeenkomst)

 • Bij het inschrijven voor en volgen van een opleiding bij ConnFinity: om je te kunnen contacteren, je dossier te beheren en je te factureren (uitvoeren opdracht/overeenkomst)

 • Bij het aangaan van samenwerking met derden (particulieren, bedrijven / organisaties): om je te contacteren, de onderlinge samenwerking mogelijk te maken en administratief en financieel (facturatie) te regelen (uitvoeren opdracht/overeenkomst).

 • Videobeelden van cursisten: om didactische redenen (toestemming betrokkene).

 • Foto's van onze leden-bemiddelaars: om herkenbaar op de website te staan (toestemming betrokkene).

 

Gegevens die anoniem geregistreerd worden voor statistische doeleinden m.b.t. het navigeren op de website

 • IP-adres, en daarvan afgeleide locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (bezochte pagina's)

 • Apparaat type (smartphone, desktop, tablet)

 • Verkeersbronnen: hoe kwam je op onze website (rechtstreeks, via sociale media of zoekmachines of verwijzende sites)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ConnFinity vzw werkt niet met geautomatiseerde besluitprocessen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ConnFinity vzw) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ConnFinity vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden tot 3 jaar na het laatste gebruik bijgehouden. Je kunt echter steeds een verzoek tot (o.a.) verwijdering van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens aan ons bezorgen via onderstaand mailadres .

Facturen worden 7 jaar bewaard (wettelijke bewaartermijn).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ConnFinity vzw verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ConnFinity vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. ConnFinity vzw heeft een verwerkersovereenkomst met

 • Jouwweb: web hosting

 • La Posta: opmaken van onze nieuwsbrief en beheer van de mailing list

ConnFinity vzw kan je persoonsgegevens ook aan derden doorgeven wanneer je daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft, bv. om je in het kader van een bemiddeling door te verwijzen naar een andere professionele hulp- of dienstverlener.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is simpelweg een klein tekstbestandje dat bij bezoek van een website op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker wordt opgeslagen. Een website kan zo bijvoorbeeld bijhouden wat u doet en wat u op formulieren ingevuld heeft en, afhankelijk van het soort cookie, daar eventueel ook weer (historische) informatie uit halen.

Onze website gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies: Dit zijn cookies bedoeld om een website goed te kunnen laten werken, en voor jouw gebruiksgemak.

 • Analytische cookies: Deze cookies worden enkel gebruikt om anonieme statistieken bij te houden.

 • Social media cookies: Dit zijn cookies die gebruikt worden voor het reageren op artikelen via social media (zoals Facebook, LinkedIn, Twitter etc.) of het delen van pagina’s op social media, of het embedden van social media zoals YouTube video’s. De cookies komen rechtstreeks van het social media kanaal zelf. Om die reden heb je dan ook geen invloed op het plaatsen ervan.
  Op onze website staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen. Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Onze website gebruikt geen Tracking cookies (advertentie- en marketingcookies).

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ConnFinity vzw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je onze nieuwsbrief ontvangt, vind je onderaan elke nieuwsbrief een link waarmee je je kan afmelden voor de nieuwsbrief, en een link waarmee je jouw gegevens kan inzien en wijzigen.

Als je een reactie plaatste op een bericht op onze nieuwsblog, kan je vragen om dit bericht te verwijderen, door een mail te sturen naar onderstaand mailadres.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onderstaand mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en kaartnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

ConnFinity vzw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit, na uitoefening van je rechten. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen .

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze website werkt met een veilige HTTPS-verbinding (met SSL-certificaat) en DNSSEC ( Domain Name System Security Extensions). Dankzij dit beveiligingscertificaat verloopt het verkeer met de website op een veilige manier.

ConnFinity vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaand mailadres.

 

Wijzigingen Privacy en Cookie Verklaring

ConnFinity vzw behoudt zich het recht voor om deze Privacy en Cookie Verklaring aan te passen conform de geldende privacyregels. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje.

Laatste aanpassing: 15 mei 2020

 

Contactgegevens

ConnFinity vzw
Kwadestraat 5, 1570 Galmaarden
https://www.connfinity.be