De plaats van conflictbemiddeling in de toekomstige palliatieve zorg in Vlaanderen

Gepubliceerd op 25 juni 2021 om 01:06

In onze nieuwsblogs van 27/02/2021 en 20/03/2021 besteedden we aandacht aan enkele tussentijdse rapporten in het kader van het Palliatief Debat, en het belang dat daarin gehecht wordt aan bemiddeling bij conflicten aan het levenseinde. Ondertussen verschenen ook een expertenrapport en een finaal eindrapport.
In het expertenrapport reflecteren een groep van experten op de gebundelde resultaten van de voorgaande rapporten. Het eindrapport formuleert duidelijke ambities en aanbevelingen aan het beleid.

We zoemen hieronder in op enkele elementen die sterk raken aan het terrein waarop ConnFinity vzw actief is: bemiddeling bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde.

Het expertenrapport

 

De experten appreciëren dat palliatieve zorg in een breed maatschappelijk kader geplaatst wordt. Palliatieve zorg krijgt een civiele dimensie door een sterk pleidooi om de palliatieve zorg te verbreden en verdiepen, onder meer door de vermelding van conflictbemiddeling als aandachtspunt.
De experten ondersteunen ook het pleidooi dat alle zorgverleners in de eerste lijn opleiding moeten krijgen over palliatieve zorg, en dat het in die opleiding verder moet gaan dan de technische aspecten van palliatieve zorg, er moet aandacht zijn voor gesprekstechnieken, sociale vaardigheden en andere soft skills.

De ambitie wordt geformuleerd om de maatschappelijke taboes rond sterven en palliatieve zorg aan te pakken. Toch stellen de experten de vraag of het bespreekbaar maken van de dood wel kans op slagen heeft. “Is dit niet te ambitieus? Krijgen we dit wel binnengebracht in de Westerse cultuur? Moeten we dit niet pragmatischer aanpakken: de realiteit leert dat mensen vaak pas beginnen na te denken over de dood als ze daar lijfelijk mee worden geconfronteerd. Is het niet beter om hierop in te haken op het ogenblik dat mensen bereid zijn hierover na te denken?”

De experten vragen meer aandacht voor “het feit dat artsen en zorgverleners zelf ook weerstand ervaren ten opzichte van kwetsbaarheid en sterven. Dergelijke weerstand leidt vaak tot therapeutische hardnekkigheid. Bovendien hebben lang niet alle zorgverleners de 'natuurlijke' gave om correcte gesprekken over levensdoelen, zorg en levenseindezorg te voeren.”

De experten sluiten af met een hele reeks knelpunten die de implementatie van de aanbevelingen bemoeilijken. Die knelpunten hebben onder meer betrekking op

  • onduidelijkheden rond de creatie van een wendbaar, efficiënt expertisecentrum
  • de weerstand van opleidingsverantwoordelijken om een aanzienlijk studiepakket basispalliatieve zorg op te nemen in zorg- en welzijnsopleidingen
  • het overtuigen van de overheid dat er dringend een nieuwe visie op palliatieve zorg moet komen en dat er maatregelen nodig zijn om de palliatieve zorg van morgen vorm te geven.

In de laatste alinea doen de experten een oproep: “Kom op tegen Kanker zou een katalysatorfunctie kunnen opnemen en initieel meehelpen om deze trein op de sporen te zetten. Verschillende organisaties uit de sector van de palliatieve zorg, de brede reguliere gezondheids- en welzijnszorg en het middenveld moeten hierin betrokken worden.”

 

Het eindrapport

 

In het finale eindrapport van het Palliatief Debat, met als titel “Naar een nieuwe toekomst voor palliatieve zorg in Vlaanderen”, worden 8 ambities met aanbevelingen en acties tot optimalisering uitvoerig beschreven. We citeren hier de aanbevelingen op vlak van 'omgaan met conflicten':

“Een palliatief traject kan potentieel conflictueus zijn voor alle betrokken partijen. Er kunnen conflicten zijn tussen de patiënt en naasten, mantelzorgers, familieleden... maar ook conflicten tussen zorgverleners en de patiënt en/of de naasten. Indien die conflicten moeilijk zijn op te lossen, moet de zorgverlener beroep kunnen doen op intervisie, coaching of individuele begeleiding om daarmee om te gaan.
Voor conflicten tussen patiënten en families – die niet kunnen opgelost worden door de zorgverleners die instaan voor de dagelijkse (palliatieve) zorg – moet er een aanbod komen van getrainde conflictbemiddelaars. Wetenschappelijk onderzoek heeft immers uitgewezen dat het oplossen van nieuwe of oude conflicten bij een naderend levenseinde een belangrijke factor is in het bereiken van 'een goede dood' en in een meer gunstige rouwbeleving bij nabestaanden na het overlijden.”

Het eindrapport herhaalt ook de nodige aandacht voor soft skills bij zorgverleners:

“Patiënten en hun naasten hebben nood aan een goede en persoonlijke communicatie met hun zorgverleners. In alle opleidingen tot zorgprofessional en welzijnswerker moet voldoende aandacht worden besteed aan emotionele, sociale, verbindende communicatie- en gespreksvaardigheden, conflictmanagement, zelfreflectie en intervisie, zodat zij sterk staan in het begeleiden van de patiënt/cliënt en zijn/haar omgeving, en in het vermijden of oplossen van potentiële conflicten”.

Alle rapporten zijn tot eind september 2021 beschikbaar op de website van het Palliatief Debat.

 

ConnFinity vzw neemt graag de uitgestoken hand aan

 

ConnFinity vzw gaat graag in op de oproep van de experten om betrokken te worden bij de uitbouw van de palliatieve zorg van morgen. Wij staan klaar om opleiding en vorming aan te bieden aan zorgverleners, specifiek rond bemiddelingsgericht werken, gesprekstechnieken, sociale vaardigheden,... Mensen die verwikkeld zijn in conflicten aan het levenseinde en er niet op eigen kracht uit geraken, kunnen terecht bij onze bemiddelaars.

 

Wim De Weerd
ConnFinity vzw


Wil je meer te weten komen over het aanbod van ConnFinity en wat we concreet voor jou kunnen betekenen? Neem dan hier contact met ons op voor meer informatie.


"ConnFinity bevordert bemiddeling bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde, en maakt op die manier mogelijk dat mensen zich (opnieuw) met elkaar verbinden voor het afscheid."

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.